Projekty


EVROPSKÉ FONDY


Název projektu: Moderní vyučování ve 21. století

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004161

Doba realizace: 1. 2. 2017 - 10. 5. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 280 944 Kč

Cíl projektu: - modernizace a vybavení odborných učeben (multimediální učebna, učebna zeměpisu, dvě žákovské kuchyňky a dvě venkovní učebny) pro zkvalitnění výuky pro žáky i pedagogy

                   - zajištění konektivity školy

                   


Název projektu: Vzděláváním k úspěchu

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013870

Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 701 924 Kč

Cíl projektu: - podpora mateřské školy, základní školy a školní družiny

                     - osobnostně profesní rozvoj pedagogů

                     - společné vzdělávání žáků

                     - extrakurikulární aktivity

Aktivity:

 1. Školní asistent - personální podpora MŠ
 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
 3. Školní asistent - personální podpora ZŠ
 4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 5. Vzájemná spolupráce
 6. Tandemová výuka
 7. Nové metody práce ve výuce
 8. Klub pro žáky ZŠ
 9. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 10. Projektový den ve škole
 11. Projektový den mimo školu
 12. Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
 13. Klub pro žáky ŠD
 14. Projektový den v ŠD
 15. Projektový den mimo ŠD


Název projektu: Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003291

Doba realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 857 955 Kč

Cíl projektu: - podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků

                     - usnadnění přechodů dětí z mateřské školy do základní školy

                     - začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Aktivity:

 1. Školní asistent - personální podpora MŠ
 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
 3. Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 4. Školní psycholog - personální podpora ZŠ
 5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 6. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 7. Tandemová výuka na ZŠ
 8. Čtenářský klub pro ZŠ
 9. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 10. Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem