Sláva na výsostech Bohu...

... a na zemi pokoj lidem dobré vůle!